E-learning
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) คือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานกำหนด
 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI) คือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานกำหนด
 
RESK คือ การเทียบวุฒิสาขาวิชาชีพโดยยื่นหลักฐานการทำงาน เมื่อตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐาน ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 
ความสำคัญของประกาศนียบัตรและการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันความรู้ ความสามารถ ว่าคุณมีสมรรถนะสามารถทำงานตามสายอาชีพที่ได้รับการรับรองจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่หลายคนทำงานในลักษณะของ “ฟรีแลนซ์” ประกาศนียบัตรนับเป็นเครื่องช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้าง และเพิ่มมูลค่าด้านความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับจ้าง และยังเป็นอีกหลักฐานประกอบในการสมัครเข้าทำงานในองค์กรสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนมาทำงานประจำ ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานอีกด้วย

ราคา 3,250 บาท TPQI และ DDTI ใจดีออกให้ อยากให้คนไทยได้รับการรับรองวิชาชีพกันถ้วนหน้า

สมัครคุณวุฒิวิชาชีพกับเราวันนี้ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย **(พิเศษ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ)**